กลับหน้าหลัก
 
 
 
ชื่อกิจกรรม:
งานประชุมวิชาการด้านเห็ดราวิทยาครั้งที่ 1 วันที่ 9มิถุนายน 2561
 
รายละเอียด:
สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเห็ดและรา ร่วมกับภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดประชุมวิชาการเห็ดราวิทยา ครั้งที่ 1 ซึ่งในวันที่ 9 มิถุนายน 2561 เป็นกิจกรรมการสำรวจพื้นที่ป่าชุมชนบ้านเผ่าไทย ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 1. ราแมลง วิทยากร นางสุชาดา มงคลสัมฤทธิ์ สวทช. 2. เห็ดและราจิ๋ว วิทยากร ดร. อัมพวา ปิ่นเรือน สวทช.
 
วันที่:
2018-06-09
         
 
 
ชื่อกิจกรรม:
งานประชุมวิชาการด้านเห็ดราวิทยาครั้งที่ 1 วันที่ 8 มิถุนายน 2561
 
รายละเอียด:
สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเห็ดและรา ร่วมกับภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดประชุมวิชาการด้านเห็ดราวิทยาครั้งที่ 1 เรื่อง “การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมจากเห็ดรา และยีสต์” ซึ่งในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ได้เรียนเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ 1. ศาสตราจารย์ ดร. สายสมร ลำยอง 2. ศาสตราจารย์ ดร. นิวัฒ เสนาะเมือง 3. ศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี ลิ่มทอง 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก 5. คุณภัทรา อะหมะดี พีรซะหีด 6. ดร.ไว ประทุมผาย
 
วันที่:
2018-06-08
         
 
 
ชื่อกิจกรรม:
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 10 “วิทยาศาสตร์มุ่งนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0”
 
รายละเอียด:
สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเห็ดและรา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 10 "วิทยาศาสตร์มุ่งนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0" ในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
วันที่:
2018-05-24
         
 
 
ชื่อกิจกรรม:
งานเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
รายละเอียด:
สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเห็ดและรา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา ณ คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 
วันที่:
2018-05-23
         
 
 
ชื่อกิจกรรม:
โครงการบรรยายพิเศษและอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การผลิตสื่อ Infographic เพื่อการประยุกต์ใช้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์”
 
รายละเอียด:
สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเห็ดและรา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษและอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การผลิตสื่อ Infographic เพื่อการประยุกต์ใช้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์" โดยเชิญ คุณปริญญา บุญชัย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
 
วันที่:
2017-11-05
         
 
 
ชื่อกิจกรรม:
โครงการสำรวจพื้นที่และพัฒนาข้อเสนอวิจัยความหลากหลายของเห็ดและรา
 
รายละเอียด:
สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเห็ดและรา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหัดพิษณุโลก จัดโครงการสำรวจพื้นที่และพัฒนาข้อเสนอวิจัยความหลากหลายของเห็ดและรา ในวันที่ 20-21 กันยายน 2560 ณ พื้นที่ป่าชุมชนบ้านเผ่าไทยและแปลงตัวอย่างถาวรในอุทยานแห่งชาติ ป่าเต็งรัง อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
 
วันที่:
2017-09-20
         
 
 
ชื่อกิจกรรม:
โครงการบรรยายพิเศษและอบรเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การศึกษาความหลากหลายของเห็ดในวงศ์ Ganodermataceae"
 
รายละเอียด:
สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเห็ดและรา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการบรรยายพิเศษและอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การศึกษาความหลากหลายของเห็ดในวงศ์ Ganodermataceae" ในวันที่ 25 -27 สิงหาคม 2560 ณ MD231 อาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
วันที่:
2017-08-25
         
 
 
ชื่อกิจกรรม:
โครงการบรรยายพิเศษและอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “DNA Barcoding, Sequence Analyses and Applications”
 
รายละเอียด:
สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเห็ดและรา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษและอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “DNA Barcoding, Sequence Analyses and Applications” โดยDr. John James Wilson, China Agricultural University, China และ Mr. Kong Wah Sing , Chinese Academy of Sciences, Kunming, Yunnan, China ณ ห้องคอมพิวเตอร์ MD130 อาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
วันที่:
2017-08-22
         
 
 
ชื่อกิจกรรม:
โครงการบรรยายพิเศษและสำรวจพื้นที่ป่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
 
รายละเอียด:
สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเห็ดและรา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพในเขตอุทยานทุ่งแสลงหลวง และสำรวจพื้นที่ป่าในเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
 
วันที่:
2017-07-26
         
 
 
ชื่อกิจกรรม:
งานประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 13 : วิจัยและนวัตกรรม
 
รายละเอียด:
สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเห็ดและรา ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการเพื่อนำเสนอผลงานของสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเห็ดและรา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
วันที่:
2017-07-20
         

จำนวนกิจกรรม : 38 กิจกรรม
จำนวนหน้า : 4 หน้า
หน้า[1]:[2]:[3]:[4]: