กลับหน้าหลัก
 
ชื่อกิจกรรม:
งานประชุมวิชาการด้านเห็ดราวิทยาครั้งที่ 1 วันที่ 8 มิถุนายน 2561
รายละเอียด:
สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเห็ดและรา ร่วมกับภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดประชุมวิชาการด้านเห็ดราวิทยาครั้งที่ 1 เรื่อง “การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมจากเห็ดรา และยีสต์” ซึ่งในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ได้เรียนเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ 1. ศาสตราจารย์ ดร. สายสมร ลำยอง 2. ศาสตราจารย์ ดร. นิวัฒ เสนาะเมือง 3. ศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี ลิ่มทอง 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก 5. คุณภัทรา อะหมะดี พีรซะหีด 6. ดร.ไว ประทุมผาย
วันที่:
2018-06-08
ข้อมูลโดย: นางสาววิมลรัตน์ กันแตง