กลับหน้าหลัก
 
ชื่อกิจกรรม:
งานประชุมวิชาการด้านเห็ดราวิทยาครั้งที่ 1 วันที่ 9มิถุนายน 2561
รายละเอียด:
สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเห็ดและรา ร่วมกับภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดประชุมวิชาการเห็ดราวิทยา ครั้งที่ 1 ซึ่งในวันที่ 9 มิถุนายน 2561 เป็นกิจกรรมการสำรวจพื้นที่ป่าชุมชนบ้านเผ่าไทย ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 1. ราแมลง วิทยากร นางสุชาดา มงคลสัมฤทธิ์ สวทช. 2. เห็ดและราจิ๋ว วิทยากร ดร. อัมพวา ปิ่นเรือน สวทช.
วันที่:
2018-06-09
ข้อมูลโดย: นางสาววิมลรัตน์ กันแตง