หัวข้อข่าว : โครงการบรรยายพิเศษและอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง "DNA Barcoding ? Bioinformatics Approaches" ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
รายละเอียดข่าว : หน่วยวิจัย ร่วมกับภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา และสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเห็ดและรา (CEFR) คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์จะจัดโครงการบรรยายพิเศษและอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง DNA Barcoding - Bioinformatics Approaches โดยผู้เชียวชาญจาก University of Malaya ประเทศมาเลเซีย
ไฟล์เอกสารแนบ : โครงการบรรยายพิเศษและอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง
ประกาศข่าววันที่ : 2015-07-20