หัวข้อข่าว : โครงการบรรยายพิเศษและอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง ความหลากหลายของราแมลง ในวันที่ 7-9 สิงหาคม 2558
รายละเอียดข่าว : ตามที่ สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเห็ดและรา (CEFR) คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ มีความประสงค์จะจัดโครงการบรรยายพิเศษและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ?การศึกษาความหลากหลายของราแมลง?
ไฟล์เอกสารแนบ : โครงการบรรยายพิเศษและอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง ความหลากหลายของราแมลง ในวันที่ 7-9 สิงหาคม 2558
ประกาศข่าววันที่ : 2015-07-20