Management

ระบบการจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์


ระบบบริหารครุภัณฑ์ โดยในภาพรวมจะมีความเชื่อมโยงกัน ในระบบข้อมูล ข้อมูลการยืม/คืน การเคลื่อนย้ายเครื่องมือ ข้อมูลการสำรวจสภาพเครื่อง ข้อมูลการซ่อมบำรุง ซึ่งในแต่ละระบบ จะสร้างรายการ ความเคลื่อนไหว ของ การให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์

Go To

Search

ระบบสืบค้นเครื่องมือวิทยาศาสตร์


เพื่อบริหารจัดการติดตามผู้ใช้บริการ ตลอดจนการทบทวนการบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (review) มีการตรวจสอบสภาพเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีความพร้อมในการใช้งานตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

Go To

Reports

ระบบรายงานติดตามเครื่องมือวิทยาศาสตร์;


เพื่อรายงานตัวชี้วัดKPI ให้กับทางคณะฯ ได้ทราบและเป็นข้อมูลด้านคุณภาพสำหรับสถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นการบริหารจัดการข้อมูลระดับปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Go ToBy Jiraporn Pongpluem @2017