Log in เข้าสู่ระบบ
เพื่อสมัครรายการวิ่ง หรือ เข้าแก้ไขข้อมูล

   
ชื่อบัญชี
Username
รหัสผ่าน
Password
 
1. หลังจากเจ้าหน้าที่ทำการยืนยันผลการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว
ท่านจะไม่สามารถเข้ามาแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้อีก
2. หลังจากลงทะเบียนรายการวิ่งเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องชำระค่าสมัครภายใน 3 วัน นับจากวันที่สมัครในระบบ
3. หากเลยกำหนดเวลา หรือ จำนวนนักวิ่งครบตามกำหนดแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกรายการที่ยังไม่ได้ชำระค่าสมัคร ในทุกกรณี

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ “วิทย์แพทย์ มน. มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 : 2nd Medical Science Naresuan University Minimarathon ขึ้น ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยใช้เส้นทางการวิ่งรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร     ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  โดยการออกกำลังกาย และสร้างสัมพันธภาพอันดี ตลอดจนสร้างความสามัคคีร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินงานในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะดำเนินการจัดสรรเข้ากองทุนศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร     เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย การให้ทุนการศึกษากับนิสิต ตลอดจนการดำเนินงานในด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพ 

งานนี้ริเริ่มจัดโดยศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยในครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
จึงอาจกล่าวได้ว่า เป็นงานวิ่งเพื่อการกุศล เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนิสิตรุ่นน้องนั่นเอง

สนับสนุนโดย
โรงพยาบาล พิษณุเวช
MBW NITHIBOON
Major Cineplex Phitsanulok