ค้นหาข้อมูลบทความตีพิมพ์
ชื่อบทความวิจัย
ชื่อวารสารที่ลงตีพิมพ์
เดือนที่ตีพิมพ์
ปีที่ตีพิมพ์
ภาควิชา
Identification of 5-Bromo-2 '-Deoxyuridine-Labeled Cells during Mouse Spermatogenesis by Heat-Induced Antigen Retrieval in Lectin Staining and Immunohistochemistry
JOURNAL OF HISTOCHEMISTRY & CYTOCHEMISTRY.
january
2016
Anatomy
On the relationship between stature and anthropometric measurements of lumbar vertebrae
Science and Justice.
january
2016
Anatomy
Utilization of rhizospheric Streptomyces for biological control of Rigidoporus sp. causing white root disease in rubber tree
European Journal of Plant Pathology.
january
2016
Microbiology and Parasitology
A Photorhabdus Natural Product Inhibits Insect Juvenile Hormone Epoxide Hydrolase.
ChemBioChem.
january
2016
Microbiology and Parasitology
Bioactive Compounds in Three Edible Lentinus Mushrooms
Walailak Journal.
january
2016
Biochemistry
การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากดินสวนกล้วย.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
january
2016
Microbiology and Parasitology
ประสิทธิผลของน้ำหมักจาก Methylobacterium radiotoleran กลุ่มแยก ED5-9 ต่อการเพาะเลี้ยงแคลลัสของหญ้าปักกิ่ง.
วารสารนเรศวรพะเยา: วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
january
2016
Microbiology and Parasitology
ผลของความเข้มข้น IAA จากน้ำหมัก Methylobacterium radiotolerans กลุ่มแยก ED5-9 ต่อการเพาะเลี้ยงแคลลัสเชียงดา.
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า.
january
2016
Microbiology and Parasitology
การเปรียบเทียบการสกัดอาร์เอ็นเอสามวิธีเพื่อใช้ในการศึกษาการแสดงออกของยีนด้วยเทคนิค RT-qPCR จากพืชวงศ์พริกไทย.
วารสารวิทยาศาสตร์
january
2016
Biochemistry
Changes in Neuron and Astrocyte Density in Prefrontal Cortex in Methamphetamine-Dependent Rats.
37th AAT Annual Conference.Proceeding of the Anatomy Association of Thailand. 7-9 May 2014, Phitsanulok, Thailand.
january
2016
Anatomy
พัฒนาระบบโดย หน่วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร