ค้นหาข้อมูล สิทธิบัตร
ชื่อผู้ยื่นขอสิทธิบัตร
ชื่อผลงาน
ชนิด
วันที่ได้รับสิทธิบัตร
ภาควิชา
สิทธิบัตร
Anatomy
สิทธิบัตร
Microbiology and Parasitology
พัฒนาระบบโดย หน่วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร