พัฒนาระบบโดย หน่วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร