หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.อรระวี คงสมบัติ โทร. 0-5596-4602
       
  ผู้ประสานงานข้อมูล นางสาวสาวิตรี พิมผาสุข โทร. 0-5596-4701
       
  ผู้พัฒนาระบบ นายสุรเชษฐ์ หนูเผือก โทร. 0-5596-4716
       
พัฒนาระบบโดย หน่วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร