Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
LOGIN
username
Password
 
  ภาพกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม:
การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557
วันที่:
2014-06-27
ชื่อกิจกรรม:
การประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 7/2557
วันที่:
2014-06-24
ชื่อกิจกรรม:
การประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2557
วันที่:
2014-05-30
ชื่อกิจกรรม:
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาด้านวิชาการ เทคนิคการสอน และการวัดผลของอาจารย์ (วช.205/57)
วันที่:
2014-05-29
ชื่อกิจกรรม:
การประชุมรายงานผลการวัดระดับคะแนนรายวิชาต่างๆ ที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดการเรียนการสอนทั้งระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี
วันที่:
2014-05-28
  Tab Rotate
 
แหล่งทุนวิจัย ของ สกว.เชิงวิชาการ

แหล่งทุนวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ของ สกว

แหล่งทุน วช.

แหล่งทุนวิจัยและพัฒนาของ สกว

แหล่งทุน สกอ

สรุปภาวะการมีงานทำวิทยาศาสตร์การแพทย์ปีการศึกษา 2553 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

สรุปภาวะการมีงานทำวิทยาศาสตร์การแพทย์ปีการศึกษา 2553 คู่ขนานนิติศาสตร์

สรุปภาวะการมีงานทำวิทยาศาสตร์การแพทย์ปีการศึกษา 2553 สาขาจุลชีววิทยา

สรุปภาวะการมีงานทำวิทยาศาสตร์การแพทย์ปีการศึกษา 2552 สาขาจุลชีววิทยา

สรุปภาวะการมีงานทำวิทยาศาสตร์การแพทย์ปีการศึกษา 2552 คู่ขนานนิติศาสตร์

อบรม สกอ.

กองทุนกู้ยืม กยศ