ชื่อกิจกรรม:
การจัดอบรม "การใช้งานเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real –Time PCR)"
 
รายละเอียด:
การจัดอบรม "การใช้งานเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real –Time PCR)" เพื่อเพิ่มพูนความรู้และขยายวิสัยทัศน์ในการศึกษาวิจัยทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม-อบรมวิชาการนานาชาติ IBRO-APRC Associate School of Neurosciec และ ๒๐th Thai Neuroscience Society Conference ๒๐๑๖ ในวันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ สถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ห้อง MD ๕๑๓ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
วันที่:
2016-07-05
       
 
ชื่อกิจกรรม:
นิสิตฝึกงาน นางสาวนภัสกร จนธนสารสมบัติ
 
รายละเอียด:
นางสาวนภัสกร จงธนสารสมบัติ (น้องนัท) สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระยะเวลาการฝึกงานตั้งแต่ 2 มิถุนายน 2558 ถึง 29 กรกฎาคม 2558
 
วันที่:
2015-06-02
       
 
ชื่อกิจกรรม:
นิสิตฝึกงาน นางสาวจิรสุดา อรุณจิตต์
 
รายละเอียด:
นางสาวจิรสุดา อรุณจิตต์ (น้องเบลล์ ) สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระยะเวลาการฝึกงานตั้งแต่ 2 มิถุนายน 2558 ถึง 29 กรกฎาคม 2558
 
วันที่:
2015-06-02
       
 
ชื่อกิจกรรม:
นิสิตฝึกงาน นายบวรพจน์ รินฟอง
 
รายละเอียด:
นายบวรพจน์ รินฟอง (น้องภูมิ) สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะเวลาการฝึกงานตั้งแต่ ตั้งแต่ 5 มกราคม 2558 ถึง 24 เมษายน 2558
 
วันที่:
2015-01-05
       
 
ชื่อกิจกรรม:
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการประเมินความเสี่ยง
 
รายละเอียด:
โครงการฝึกอบรมความปลอดภัยภายในห้องปฏิบัติการและประเมินความเสี่ยง วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้อง MD 417 อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
วันที่:
0117-02-27
       
 
ชื่อกิจกรรม:
โครงการยกระดับน้ำดื่มน้ำใช้ในชุมชน อบต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร
 
รายละเอียด:
ปิดท้ายด้วยกิจกรรมการให้ความรู้แก่ชุมชน ขอขอบคุณวิทยากร ดร.ศิริวรรณ วิชัย, ดร.ศิริวัฒน์ คูเจริญไพบูลย์ และ นางสาวสุภาวดี ด้วงอ่วม นิสิตฝึกงานสาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
 
วันที่:
0116-06-13
       
 
ชื่อกิจกรรม:
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์สถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ ร่วมกับ บริษัท ไอโครเทค จำกัด และบริษัท เอสโค ไลฟ์ไซเอนซ์ จำกัด (ประเทศไทย)
 
รายละเอียด:
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ บริษัท ไอโครเทค จำกัด และบริษัท เอสโค ไลฟ์ไซเอนซ์ จำกัด (ประเทศไทย) ในหัวข้อเรื่อง “ความปลอดภัยในการใช้งานตู้ชีวนิรภัย และตู้กรองอากาศสะอาด” วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง MD 417 อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
วันที่:
0000-00-00
       
 
ชื่อกิจกรรม:
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ในหัวข้อเรื่อง “การใช้งานเครื่องวิเคราะห์แยกสารชนิด HPLC”
 
รายละเอียด:
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ในหัวข้อเรื่อง “การใช้งานเครื่องวิเคราะห์แยกสารชนิด HPLC” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2559 ณ อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
วันที่:
0000-00-00
       
 
ชื่อกิจกรรม:
การเรียนการสอน ในภาคการศึกษาที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558
 
รายละเอียด:
การเรียนการสอน ในภาคการศึกษาที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องปฏิบัติการ ของสถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของนิสิตระดับระดับปริญญาตรี ระดับปริญาตรีต่อเนื่องปริญญาโท และระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
วันที่:
0000-00-00
       
 
ชื่อกิจกรรม:
โครงการประเมินทักษะด้านห้องปฏิบัติการของนิสิต
 
รายละเอียด:
โครงการประเมินทักษะด้านห้องปฏิบัติการของนิสิต เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560
 
วันที่:
0000-00-00
       

จำนวนกิจกรรม : 10 กิจกรรม
จำนวนหน้า : 1 หน้า
หน้า[1]: