กลับหน้าหลัก
 
ชื่อกิจกรรม:
การจัดอบรม "การใช้งานเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real –Time PCR)"
รายละเอียด:
การจัดอบรม "การใช้งานเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real –Time PCR)" เพื่อเพิ่มพูนความรู้และขยายวิสัยทัศน์ในการศึกษาวิจัยทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม-อบรมวิชาการนานาชาติ IBRO-APRC Associate School of Neurosciec และ ๒๐th Thai Neuroscience Society Conference ๒๐๑๖ ในวันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ สถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ห้อง MD ๕๑๓ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่:
2016-07-05
ข้อมูลโดย: admin