Username:
Password:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ภาพกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม:
กิจกรรม อบรม สัมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจำหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจำ และบุคลากรสายสนับสนุนของภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ประจำปี 2560
วันที่:
2017-10-19
ชื่อกิจกรรม:
โครงการ "ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (กิจกรรม Micro Meeting)
วันที่:
2017-09-09
ชื่อกิจกรรม:
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่:
2017-08-24
ชื่อกิจกรรม:
กิจกรรม มัชฌิมนิเทศ นิสิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา (ชั้นปีที่ 2 ) ปี 2560
วันที่:
2017-08-23
ชื่อกิจกรรม:
กิจจกรรมศึกษาดูงาน ของคณาจารย์และนักศึกษาเกาหลีใต้ จาก Dongseo University ภายใต้โครงการ 2017 Dongseo Asia Initiatives Programme (DSU Best 11)
วันที่:
2017-08-22
  Tab Rotate
 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม "บทบาทการเป็นอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา"

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา(วันอังคารที่ ๒๖ เม.ย. 59 เวลา ๑๓.๐๐ ? ๑๗.๐๐ น. ณ ห้อง MD ๒๓๓)

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว กิจกรรมส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 15.00-16.30 น. ณ โถงแก้วชั้น 1

ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมข้อเสนอการวิจัย ในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน(แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แนวปฏิบัติการสนับสนุนทุนวิจัยงบประมาณรายได้

ขยายเวลาการส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องแก่ประเทศไทย ประจำปี 2560-2561

โครงการทุน DUO-Sweden 2016 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 25 เม.ย.-20 พ.ค.2559

ขอเชิญนิสิตชั้นปี 4 เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษในการสมัครงานและการจัดการการเงิน (ปัจฉิมนิเทศ) ในวันที่ 26 เม.ย.59 ช่วงเวลาตั้งแต่ 13.00-16.45 น.

ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016"

ขอเชิญเข้าร่วมเข้าประชุมวิชาการ เรื่อง International Mini-Conference on Natural Products ? From Basic to Translation (NPBT) 2016

ขอเชิญท่านเข้าร่วมนำเสนอผลงานและฟังการอภิปรายในงานประชุมวิชาการนานาชาติThe 11th International Symposium of Protein Society of Thailand