Untitled Document
 
   

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี  

ชื่อหลักสูตร

 
   
ชื่อภาษาไทย    : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
 
ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Biochemistry
 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 
ภาษาไทย  : ชื่อเต็ม   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมี)
                : ชื่อย่อ    วท.ม. (ชีวเคมี)
 
   
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม   Master of Science (Biochemistry)
                    : ชื่อย่อ    M.S. (Biochemistry)
 
   

ปรัชญาของหลักสูตร

 

                 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาชีวเคมี จะพัฒนามหาบัณฑิตให้สามารถนำความรู้และทักษะการวิจัยทางชีวเคมี โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาชุมชนและสังคม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีงามของสังคม

   

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 
   
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาชีวเคมีที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

    1.มีความรู้ในศาสตร์ด้านชีวเคมีในระดับสูง มีทักษะและศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยด้านชีวเคมี การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนสามารถนำทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ด้านชีวเคมี ในการพัฒนาชุมชนและสังคม

     2.มีความสามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สังเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความใฝ่รู้ และเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต

     3.มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร สร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีงามของสังคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา


     1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาชีวเคมี เคมี วิทยาศาสตร์ชีวภาพทุกสาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขา วิทยาศาสตร์การเกษตรทุกสาขา หรือสาขาที่ใกล้เคียงกัน จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง

     2.เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

โครงสร้างหลักสูตร 

 


จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยจัดการศึกษา 2 แผน คือ

  1. แผน ก แบบ ก1  หลักสูตรเน้นการวิจัย

(ทำวิทยานิพนธ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาบังคับ(ไม่นับหน่วยกิต) 5 หน่วยกิต)

     2. แผน ก แบบ ก2  หลักสูตรเน้นการวิจัยและศึกษางานรายวิชา

(ทำวิทยานิพนธ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต)


รายการ

แบบ ก1

แบบ ก2

1.งานรายวิชา  ไม่น้อยกว่า

 

24

  1.1 วิชาบังคับ

 

9

  1.2  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

 

15

2.วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า

36

12

3.รายวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต

5

5

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

36

36


ระยะเวลาศึกษา         2  ปี
 

ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร :  80,000 บาท

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  • นักวิจัยชีวเคมีและชีวเคมีประยุกต์ในหน่วยงานทั้งของภาครัฐ และเอกชน
  • อาจารย์สอนในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของภาครัฐ และเอกชน
  • ที่ปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์
  • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคนิควิจัยทางชีวเคมี
  • นักธุรกิจทางด้านวิทยาศาสตร์
 
   

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 
   

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

1

ผศ.น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ  สงวนเสริมศรี

2

ผศ.ดร.ธารทิพย์ บุญส่ง

3

ดร.ดามรัศมน สุรางกูร

4

ดร.วรศักดิ์ แก้วก่อง

5

ดร.อำนาจ เพชรรุ่งนภา
กรรมการและเลขานุการ
6
นางสาวเทอดขวัญ จันทร์นาค
   

Download เอกสาร

 

รายละเอียดของหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาชีวเคมี