ชื่อกิจกรรม:
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนเรื่อง "สมุนไพรและภูมิปัญญาไทยเพื่อสุขภาพ" โดยได้รับความร่วมมือในการให้ความรู้จาก สาขาวิชาการแพทย์ แผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
 
รายละเอียด:
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนเรื่อง "สมุนไพรและภูมิปัญญาไทยเพื่อสุขภาพ" โดยได้รับความร่วมมือในการให้ความรู้จาก สาขาวิชาการแพทย์ แผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้นำชุมชนต่าง ๆ เรียนรู้เพื่อนำไปถ่ายทอดต่อ 3 วันที่ผ่านมาคุณลง คุณป้า ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก รับรองค่ะโครงการดี ๆ แบบนี้คณะวิทย์-แพทย์ของเราจะต้องชัดขึ้นอีกอย่างแน่นอน ขอขอบคุณ ดร.กฤษณ์ ตันตนะวัตน์ , ดร.พฤตินันท์ สุฤทธิ์ , ดร. ร.ท. หญิง สายศิริ มีระเสน และบุคลากรสถานบริการวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
 
วันที่:
2017-06-28
       
 
ชื่อกิจกรรม:
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิตชั้นปีที่1 สู่ชั้นปีที่สูงขึ้น
 
รายละเอียด:
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิตชั้นปีที่1 สู่ชั้นปีที่สูงขึ้น
 
วันที่:
2014-10-18
       
 
ชื่อกิจกรรม:
กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
รายละเอียด:
กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
วันที่:
2014-01-23
       
 
ชื่อกิจกรรม:
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ตรีควบโท 5 ปี ที่โรงเรียนอุตรดิตถ์
 
รายละเอียด:
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ตรีควบโท 5 ปี ที่โรงเรียน อุตรดิตถ์
 
วันที่:
2014-01-21
       
 
ชื่อกิจกรรม:
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ตรีควบโท 5 ปี ที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
 
รายละเอียด:
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ตรีควบโท 5 ปี ที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
 
วันที่:
2014-01-21
       
 
ชื่อกิจกรรม:
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ของภาควิชาชีวเคมี
 
รายละเอียด:
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ของภาควิชาชีวเคมี
 
วันที่:
2013-12-19
       
 
ชื่อกิจกรรม:
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบรอบ 12 ปี Medsci Open House
 
รายละเอียด:
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบรอบ 12 ปี “Medsci Open House 12th Anniversary”
 
วันที่:
2013-10-23
       
 
ชื่อกิจกรรม:
ขอแสดงความยินดีกับ อฺ. เอ๋ ดร. อภินันท์ ลิ้มมงคล ได้รับ 2 รางวัล " อาจารย์สอนดี นิสิตนำไปใช้ได้" และ " รางวัลอาจารย์สอนดี นิสิตเข้าใจ" ในวันไหว้ครู ที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
รายละเอียด:
ขอแสดงความยินดีกับ อฺ. เอ๋ ดร. อภินันท์ ลิ้มมงคล ได้รับ 2 รางวัล " อาจารย์สอนดี นิสิตนำไปใช้ได้" และ " รางวัลอาจารย์สอนดี นิสิตเข้าใจ" ในวันไหว้ครู ที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
วันที่:
2013-08-22
       
 
ชื่อกิจกรรม:
ขอแสดงความยินดีกับรางวัล ครูในดวงใจ. ดร.รทญฺ สายสิริ มีระเสน ในวันไหว้ครู ที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
รายละเอียด:
ขอแสดงความยินดีกับรางวัล ครูในดวงใจ. ดร.รทญฺ สายสิริ มีระเสน ในวันไหว้ครู ที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
วันที่:
2013-08-22
       
 
ชื่อกิจกรรม:
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ดาวัลย์ ฉิมภู่ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในบทความวิชาการ เรื่อง " Detection of Hb H Disease Genotypes Common in Northern Thailand by Quantitative Real-Time Polymerase Chain Reaction and High Resolution Melting Analyses"
 
รายละเอียด:
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ดาวัลย์ ฉิมภู่ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในบทความวิชาการ เรื่อง " Detection of Hb H Disease Genotypes Common in Northern Thailand by Quantitative Real-Time Polymerase Chain Reaction and High Resolution Melting Analyses"
 
วันที่:
2013-08-22
       

จำนวนกิจกรรม : 35 กิจกรรม
จำนวนหน้า : 4 หน้า
หน้า[1]:[2]:[3]:[4]: