MAPS SITEMAP
         
Untitled Document

Welcome Message From the Head of Department

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. สุภาพร พันธ์ธีรานุรักษ์

ภาพกิจกรรม
 
ขอแสดงความยินดีกับ นสพ.ดร.เกริกเกียรติ จินดา ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยโครงการ Global Young Scientist Summit ประจำปี 2559
 
2015-09-22
........................................................
 
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อรระวี คงสมบัติ ได้รับรางวัลอาจารย์ในดวงใจ ต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม
 
2015-09-16
........................................................

 

 

 

 
  ภาควิชาสรีรวิทยา
Tab Rotate
 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2558

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2558

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2557

ขอแสดงความยินดีกับดร.วชิราวดี มาลากุล ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น

เว็บไซต์วิจัย http://www2.medsci.nu.ac.th/Thai/DeptPhysio/Research.html

ผศ.ดร.อรระวี คงสมบัติกับงานวิจัยสมุนไพร

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิรินารถ เพ็งเนตรที่ได้รับรางวัล young investigator grant

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวลัดดาวรรณ ละเลิศ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบแผ่นภาพ

 

 

 

  ภาพกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม:
กิจกรรม Progress these นิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสรีรวิทยา
วันที่:
2017-06-08
ชื่อกิจกรรม:
โครงการฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "นวัตกรรมอาหารและการพัฒนาประเทศ" โดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
วันที่:
2017-06-08
ชื่อกิจกรรม:
การจัดโครงการดำเนินการพิจารณาให้เสนอแนะร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่:
2017-06-06
------Tag------